baza zawiera: 15 268 442 wpisów, liczba zapytań do bazy w 2024 roku: 7 764 248
Odszukaj swoich bliskich...
  


data śmierci
- -

Bezpieczeństwo danych i systemu


Domena webcmentarz.pl zyskała potwierdzenie wiarygodności po przez wydanie certyfikatu przez "CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji".

Zastosowanie protokołu SSL w naszym systemie umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia z serwerem, dzięki czemu można być pewnym wiarygodności strony internetowej. Przesyłane taką drogą dane są w pełni zabezpieczone. Certyfikat SSL to rozwiązanie dzięki któremu możemy również bezpiecznie pobierać i przetwarzać dane osobowe co jest ogromnie ważne.

Certyfikaty SSL zapewniają m.in.:
a) bezpieczeństwo - szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych,
b) wiarygodność - potwierdzenie tożsamości strony WWW lub serwera w Internecie,
c) zaufanie - świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.


Dzięki połączeniu szyfrowanemu SSL wszyscy mają pewność, że dane przekazywane w trakcie użytkowania witryny nie zostaną przechwycone i wykorzystane przez osoby postronne.
Zabezpiecza CERTUM           


linia
Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie danych osób zmarłych:


bezpieczenstwo Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy).

Ustawę stosuje się zatem tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.

Sama ustawa o ochronie danych osobowych, wśród przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wymienia zgodę osoby, której dane dotyczą, a także mówi m. in. o sprostowaniu, dostępie do danych, czy możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Skorzystać z tego rodzaju uprawnień może jedynie osoba żyjąca, której dane dotyczą.

W związku z powyższym ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie tylko do przetwarzania danych osobowych osób żyjących, a odmowę udzielania informacji na temat osób zmarłych z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych należy uznać za nieuzasadnioną.

W przypadku wykorzystania danych osób zmarłych (np. przesyłania ulotek reklamowych adresowanych do nieżyjącej osoby), osobom bliskim, których dobra osobiste, tj. na przykład kult pamięci o osobie zmarłej, zostały naruszone przysługuje prawo wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu powszechnego.

źródło: http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/974/j/pl/


linia
Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące cmentarzy:


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1305Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia
    
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 951Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
    
M.P. 2012 nr 0 poz. 802Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
    
M.P. 2012 nr 0 poz. 801Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
    
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 853Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
    
Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
    
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
    
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1405Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia
    
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 839Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych
    
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
    
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
    
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 836Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
    
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa
    
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
    
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
    
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
    
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
    
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1041Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
    
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
    
M.P. 2005 nr 55 poz. 750Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisaną w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.
    
M.P. 2005 nr 55 poz. 749Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen przemocy totalitarnej, podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.
    
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 165Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
    
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
    
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1370Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
    
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
    
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
    
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.
    
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1742Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
    
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.
    
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
    
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
    
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
    
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 805Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 271Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
    
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
    
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
    
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
    
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 194Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
M.P. 1971 nr 52 poz. 338Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
    
M.P. 1971 nr 3 poz. 16Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
    
M.P. 1963 nr 6 poz. 33Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu.
    
M.P. 1962 nr 77 poz. 357Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
    
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
    
M.P. 1960 nr 82 poz. 373Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r. w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.
    
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
    
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 284Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy.
    
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
    
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 320Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.
    
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 595Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
    
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 979Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze.
    
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 119Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.
    
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 103Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
    
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
    
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 359Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.
    
M.P. 1931 nr 138 poz. 206Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia cmentarza grzebalnego rzymsko - katolickiej parafji w Lipniszkach powiatu lidzkiego
    
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 170Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Krakowa gruntów państwowych na cele rozszerzenia cmentarza Rakowickiego.
    
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 767Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie bezpłatnego odstąpienia m. Puławom 33.333 m kwadratowych gruntu z lasu państwowego "Ruda" pod cmentarz grzebalny.
    
Dz.U. 1924 nr 41 poz. 436Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego we wsi Górka Pabjanicka.
    
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 568Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1923 r. w przedmiocie wywłaszczenia dwóch działek ziemi pod cmentarz grzebalny we wsi Wysokienice, pow. Skierniewickiego.
    
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 949Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce.
    
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 948Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku.
    
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 896Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.
    
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 701Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.
    
Dz.U. 1922 nr 7 poz. 49Dekret z dnia 14 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia żydowskiego cmentarza grzebalnego w Żychlinie.
    
Dz.U. 1922 nr 7 poz. 48Dekret z dnia 12 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz utworzenia nowego cmentarza grzebalnego w Kijach.

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasC&passName=cmentarze


linia


Polityka prywatności

bezpieczenstwo2

W serwisach przygotowanych przez firmę PRESSTU.PL, stosowane są pliki "cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia "cookies" w swojej przeglądarce.

Niniejsza "Polityka prywatności" służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje PRESSTU.PL, używane są pliki "cookies" oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików "cookies". Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności.


Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki "cookies". W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki "cookies" pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.


Jakie funkcje pełnią pliki "cookies"?

Pliki "cookies" mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.


W jakim celu stosujemy pliki "cookies"?

Pliki "cookies" stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  2. Uwierzytelniania - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  3. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
  4. Analizy i badania zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Jakich plików "cookies" używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:


  1. Ze względu na czas przez jaki plik "cookie" jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika - stosujemy zarówno pliki "cookies" umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
  2. Ze względu na pochodzenie wystawcy - stosujemy zarówno własne pliki "cookies", jak i pliki "cookies" zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
  3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika - najczęściej stosujemy pliki "cookies" potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki "cookies" do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików "cookies" pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików "cookies" pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików "cookies" dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:


Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki "cookies"?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików "cookies" stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików "cookies" w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików cookies uniemożliwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z "Koszyka".


Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.


Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisami i stronami WWW. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.Dane osobowe

Firma PRESSTU.PL szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy bezpłatnie lub płatnie zarejestrowali się na stronie bądź z niej korzystają. Polityka prywatności, zawiera noty o prawach autorskich, regulamin, oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych. W czasie korzystania ze strony PRESSTU.PL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej ze stroną PRESSTU.PL. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów, produktów Partnerów z którymi współpracujemy lub została opłacona przez Partnera PRESSTU.PL. Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie PRESSTU.PL materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez firmę PRESSTU.PL, lub inne osoby z nią współpracujące, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.
Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze strony PRESSTU.PL, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest przestępstwem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora strony, właściciela prawa autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie żadna część tej publikacji nie możne być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.
We wszelkich sprawach dotyczących serwisu stosują się przepisy prawa autorskiego. Tekst tego aktu prawnego, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, można znaleźć również w Internecie.

Partnerzy

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie PRESSTU.PL jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Kontakt


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: e-mail: kontakt@presstu.pl


                     


Strona główna
O nas
Osiągnięcia
Oferta
Realizacje
Bezpieczeństwo


Tablice
Plany cmentarza
Inwentaryzacja
Zalety systemu
Zdalna pomoc
Kontakt
Copyright © by WebCmentarz www.webcmentarz.pl 2010 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie zespół: PRESSTU.PL

stat4u

Cmentarze Parafialne | Parafie | Cmentarze Komunalne | Projekt cmentarza | Wyszukiwarka | Tablice cmentarne | Wirtualne znicze | Wirtualne kwiaty